Performance of Director

ทศทัศน์ ชมะโชติ

Managing director

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ด้วยใจรักและประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ในธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ มีความรู้ความชำนาญในการแนะนำ วางแผน และช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึงในด้านการจัดการดูแลและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆให้กับสินค้าโครงการที่มีความซับซ้อน ควบคู่ไปกับความสามารถในการนำพาธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
นอกจากนี้ด้วยความเชี่ยวชาญอันยาวนาน ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น
กว่า 7 ปีที่ได้มีโอกาสในการทำงานกับธุรกิจขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งและการขนส่งทางบกและทางทะเลในจังหวัดสงขลา รวมถึงการขนส่งและการสนับสนุนการขนถ่าย การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า (Material Handling Equipment) ให้กับการขุดเจาะน้ำมันบนบกในจังหวัดอื่นๆเช่น กำแพงเพชร (แหล่งสิริกิติ์), ขอนแก่น (แหล่งก๊าซน้ำพอง และอุดรธานี (แหล่งก๊าซภูฮ่อม) จึงเห็นว่าการให้บริการในภาคธุรกิจนี้ยังสามารถพัฒนาได้อีก และยังสามารถลดต้นทุนให้กับลูกค้า โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยตามหลักสากลเป็นสำคัญ

ธนวัชร์ เวนุอาธร

Project manager

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ประสบการณ์มากกว่า 14 ปีในการบริหารการขนส่งและขนย้ายสินค้าโครงการ จึงมีความสามารถในการบริหารและการจัดการโครงการที่หลากหลายควบคู่ไปกับความสามารถในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแต่มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และจากประสบการณ์การทำงาน 6 ปีที่ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท ปตท.สผ. และปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสนับสนุนการขนส่งและการขนถ่าย การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า (Material Handling Equipment) ให้กับการขุดเจาะน้ำมันบนบกแหล่งสิริกิติ์ (S1) และ L22/43 จึงมีความรู้ความเข้าใจการผลิตและการขุดเจาะน้ำมัน ส่งผลให้มีความสามารถในการวางแผนงานได้เป็นอย่างดีและบริหารบุคคลากรให้มีระเบียบวินัยและมีความพร้อมสำหรับการทำงานอยู่เสมอ

วรพรรณ เอียดเจริญ

Operation and Client manager

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

มากกว่า 10 ปีในด้านการดูแลลูกค้าในงานขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมรับฟังลูกค้า มีการสื่อสารอย่างมืออาชีพรวมถึงการคิดวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและชาญฉลาดเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า มีประสบการณ์การทำงานกับบุคลลากรหลากหลายด้านรวมไปถึงความหลากหลายของประเภทของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก ผู้ผลิตงานด้านเหล็ก น้ำมัน แก๊ส ปิโตรเคมี หรือแม้แต่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเจรจางานต่างๆ ในด้านภาษาจีนได้อีกด้วย

เขมจิรา วิชัยดิษฐ์ (น.บ.ท.)

Accounting and Legal manager

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการบัญชีและด้านกฎหมายมากกว่า 10 ปี มีความสามารถในด้านของการมองปัญหาได้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน รวมถึงด้านบัญชีและกฎหมาย เพื่อนำมาวางแผนและประสานงานกับทีมเพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านของการจัดการบัญชี การจัดการในด้านการเงิน และการการบริหารงานบุคคล การดูแลจัดการส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการอัพเดตข้อประมวลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับทางลุกค้าทราบ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย เป็นทนายความและทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)